Rośliny wbudowują w swoje tkanki zarówno węgiel 12C, jak i promieniotwórczy węgiel 14C. Na skutek samoistnego rozpadu 14C jeden gram węgla w żywym drzewie emituje około 16 cząstek beta na minutę. Kiedy roślina obumiera, proces przyswajania węgla ustaje i zawartość izotopu 14C w jej tkankach zaczyna maleć. Czas połowicznego rozpadu węgla 14C wynosi 5700 lat.
Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się emisja cząstek beta ze 100 g węgla w ciągu 23 000 lat po obumarciu drzewa.


Liczba cząstek beta emitowanych przez 100 g węgla na minutę w zależności od czasu,
jaki upłynął od chwili obumarcia drzewa