Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych związków wapnia w wodzie od temperatury.Na podstawie: Witold Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.