Tekst 1.
My […] z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski postanowiliśmy oświadczyć, tak jako też niniejszym aktem ogłaszamy, że wolnie i z własnej woli wyrzekamy się wszelkich praw naszych do korony polskiej, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych należących do nich krajów, akt ten uroczysty w ręce Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosyi składamy dobrowolnie; zstępując z tronu dopełniamy ostatniego obowiązku królewskiej godności.

Na podstawie: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999.


Tekst 2.
Najświętsze, najuroczystsze umowy tyle tylko są nienaruszonymi, ile wiernie dotrzymywanymi ze stron obydwóch. Długie cierpienia Nasze znane światu całemu, pogwałcone tylekroć swobody, Naród Polski od wierności dziś Panującemu uwalniają. Wyrzeczone przez samego Cesarza Mikołaja słowa, odejmują nam wszelką sprostowania krzywd naszych nadzieję. Naród zatem polski, na Sejm zebrany, oświadcza: iż jest niepodległym Ludem i że ma prawo temu koronę polską oddać, którego godnym jej uzna.

Na podstawie: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2001.