Każdej zasadzie państwa demokratycznego przyporządkuj odpowiedni artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - wybierz go spośród oznaczonych literami A-D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany artykuł.

A. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
B. Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
C. Art. 10.2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
D. Art. 11.1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych [...].