Konstytucja Nihil novi, 1505 r. (fragment)

Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na walnym sejmie radomskim wraz z wszystkimi królestwa naszego prałatami1, radami2 i posłami ziemskimi3 za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców, bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich.

Na podstawie: Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, Konstytucja Nihil novi, Warszawa 1952.

1prałat – wyższy duchowny
2rada – tu: senatorowie
3posłowie ziemscy – przedstawiciele szlachty zasiadającej w sejmie