Z wykresu wynika, że temperatura wrzenia węglowodoru nasyconego:

A. rośnie coraz szybciej w miarę wzrostu liczby atomów węgla w jego cząsteczce.
B. rośnie coraz wolniej w miarę wzrostu liczby atomów węgla w jego cząsteczce.
C. zmienia się wprost proporcjonalnie do liczby atomów węgla w jego cząsteczce.
D. zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do liczby atomów węgla w jego cząsteczce.