Które państwo będące członkiem Unii Europejskiej wyprodukowało w 2005 roku największą ilość biodiesla?

A. Francja.   B. Niemcy.   C. Włochy.  D. Polska.