Na wykresach przedstawiono zależność rozpuszczalności wybranych substancji w wodzie od temperatury.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Korzystając z wykresów, uzupełnij zdania.

Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność soli (rośnie / maleje) ........................... , a gazów (rośnie / maleje)................................

W 100 g wody o temperaturze 50°C można rozpuścić co najwyżej ............... g NH3.

Aby w 50 g wody można było rozpuścić 75 g NaNO3, trzeba ogrzać wodę do temperatury co najmniej …………. °C.