Wybierz zdanie, które jest prawdziwe dla wody jako związku chemicznego.

A. Woda należy do węglowodanów.
B. Skład chemiczny wody można zmienić.
C. Składu chemicznego wody nie można zmienić.
D. Woda należy do wodorotlenków.