Objętość beczki oblicza się wg wzoru: V1/12π (2D+ d2) h, gdzie D – średnica w miejscu najszerszym, d – średnica dna, h – wysokość beczki.

Wojtek obmierzył beczkę w ogrodzie. Ma ona wysokość 12 dm i średnicę dna równą 7 dm. Z powodu trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu Wojtek zmierzył obwód w najszerszym miejscu. Jest on równy 33 dm. Oblicz objętość beczki. 

Dla ułatwienia obliczeń przyjmij π = 22/7. Zapisz obliczenia.

 

Odpowiedź: ...