w prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji. 

 

Które z poniższych zdań jest fałszywe?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Dla argumentu 2 wartość funkcji jest równa 3.

B. Funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu 1.

C. Wartość funkcji jest równa –2 dla argumentu –3.

D. Dla argumentów większych od –1 wartości funkcji są dodatnie.