Uchwała o powołaniu Rady Komisarzy Ludowych w 1917 roku

Wszechrosyjski Zjazd Rad delegatów robotników, żołnierzy i chłopów uchwala:
Utworzyć do rządzenia krajem, do czasów zwołania Zgromadzenia Konstytucyjnego, tymczasowy robotniczy i chłopski rząd, który będzie się nazywał Rada Komisarzy Ludowych. Kierownictwo poszczególnymi działami życia państwowego powierza się Komisjom, których skład powinien zapewnić wprowadzenie w życie ogłoszonego przez zjazd programu, w ścisłym znaczeniu z masowymi organizacjami robotników, pracownic, marynarzy, żołnierzy, chłopów i pracowników umysłowych. Władza rządowa należy do Kolegium przewodniczących tych komisji, tj. do Rady Komisarzy Ludowych.

Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, t. 1, Rzeszów 1994.

Oceń, które z poniższych zdań dotyczących tekstu jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

1. Rada Komisarzy Ludowych została powołana z inicjatywy cara Mikołaja II. P
2. Rada Komisarzy Ludowych powstała w wyniku przewrotu bolszewickiego w Rosji. P
3. Z treści uchwały wynika, że Rada Komisarzy Ludowych miała sprawować władzę sądowniczą. P