Relacja Bronisławy ze Śniadowiczów Matuszewskiej

Do ferii wielkanocnych 1901 r. naukę religii pobieraliśmy w języku polskim. Dnia 24 IV nauczyciele zaczęli nas obdarowywać niemieckimi katechizmami. Nie chciałam tego przyjąć. Za sprzeciwienie się nauczycielowi odebraliśmy w dniu 2 V karę chłosty.
Dnia 6 V zaczynają protestować rodzice przeciw zatrzymywaniu ich dzieci codziennie na dwugodzinnym areszcie za nieodpowiadanie na lekcjach religii w języku niemieckim.

Na podstawie: Historia 1789–1990. Wybór tekstów […], oprac. J. Eisler, M. Sobańska-Bondaruk,
Warszawa 1995.

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Tekst przedstawia metody oporu Polaków wobec germanizacji. P F
Tekst opisuje jedną z metod walki z polskością w zaborze austriackim. P F