Zapis (np. 1386–1434) oznacza lata panowania.

Na podstawie: M. Trąba, L. Bielski, Poczet królów i książąt polskich, Bielsko-Biała 2005.

 

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tablicy genealogicznej są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Albrecht Hohenzollern został księciem pruskim za panowania w Polsce króla Zygmunta I Starego. P F
Następcą Kazimierza Jagiellończyka został jeden z jego braci. P F