Mowa wygłoszona na soborze w Konstancji w 1415 roku

Przychodzą do Kościoła i kłaniają się mu [Bogu] dawni poganie Litwy i Żmudzi nawróceni do wiary chrześcijańskiej nie pod wpływem gróźb i gwałtów, lecz z własnej woli i zasługą króla polskiego Jagiełły i wielkiego księcia Witolda. Od lat trzydziestu, kiedy sami przyjęli wiarę, zdążali wszelkimi siłami, by jej światło zapanowało wszędzie w rozległych obszarach ziem sobie podległych. Czyż będzie można twierdzić, iż po apostołach kto tyle zdziałał dla chrześcijaństwa co ci dwaj książęta.

Na podstawie: J. Krzyżaniakowa, Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy..., Kraków 1989.

Które państwo popierał mówca na soborze w Konstancji? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród podanych 1–3.

A. Mówca popierał Królestwo Polskie, gdyż 1. potępił działalność Jagiełły i Witolda.
2. nazwał Litwinów i Żmudzinów poganami.

B.

Mówca popierał państwo zakonu krzyżackiego, 3. pochwalił pokojowe metody nawracania pogan.