Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 13.

 Opisując w trzecim akapicie budowę slumsów, reportażysta używa przede wszystkim czasu


A.

teraźniejszego,

aby

 1.

ukazać dystans czasowy wobec opisywanej

 2.

opisać różnice w sposobach zabudowy dzielnicy dawniej i obecnie.

 B.

przeszłego,

 3.

podkreślić dynamizm i ciągłość powstawania