Na podstawie akapitu 8. uzupełnij zdania:

Dyskurs etyczny w polityce jest efektem orientacji ……………………….., to znaczy, że

…………………………………………………………………………………………………. .

Dyskurs pragmatyczny w polityce jest efektem orientacji ……………………….., to znaczy,

że………………………………………………………………………………………………. .