Który zestaw nazw roślin pozwala wnioskować, że dotyczy on lasu przedstawionego na mapie?

A. Graby, dęby, leszczyny.  B. Świerki, sosny, jodły.
C. Sosny, dęby, leszczyny. D. Lipy, jarzębiny, akacje.