Analizując piramidę przedstawiającą strukturę wiekową i płciową populacji, można stwierdzić, że:

A. rodzi się więcej samic niż samców.
B. liczebność najstarszych samic i samców jest taka sama.
C. liczebność samic i samców jest w każdej grupie wiekowej różna.
A. różnica między liczebnością samców i samic w każdej grupie wiekowej jest taka sama.