Określenie horyzont poznania użyte przez autora tekstu w akapicie 2. to

A. anafora.
B. metafora.
C. porównanie.
D. apostrofa.

 Zaznacz poprawną odpowiedź.