Wyniki badania CBOS na temat „Postawy wobec demokracji, jej rozumienie i oceny"

Na podstawie: Postawy wobec demokracji, jej rozumienie i oceny, Komunikat z badań CBOS, BS/60/2010.

Oceń, które z poniższych zdań dotyczących wyników badania opinii publicznej jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

1.

Większość respondentów jest przeciwna temu, by jedno państwo wprowadzało demokrację w innym państwie, używając różnych form nacisku.

F

 2.

Większość badanych to osoby, które nie potrafiły bądź nie chciały odpowiedzieć na pytanie ankietera.

F

 3.

Ze stosowaniem różnych form nacisku przez państwo w celu wprowadzenia w innym państwie ustroju demokratycznego zgadza się 13% ankietowanych.

F