Akt 5 listopada 1916 r. (fragment)

Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami panowaniu rosyjskiemu wydarte, do szczęśliwej wywieść przyszłości, Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austrii i Apostolski Król Węgier oraz Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic zastrzega się. Nowe Królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmie potrzebne do swobodnego sił swych rozwoju.

Źródło: Polska w latach 1864-1918. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii,

red. A. Galos, Warszawa 1997.

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z treści przytoczonego fragmentu Aktu 5 listopada wynika, że zamierzano

A. nadać autonomię ziemiom polskim należącym do Austrii.
B. utworzyć państwo polskie na ziemiach odebranych Rosji.
C. przekazać Polakom władzę na ziemiach polskich zaboru pruskiego i austriackiego.
D. odbudować niepodległą Polskę w granicach przedrozbiorowych.