Czy forma bogi w zdaniu: Gniewał się wędrujący i przeklinał bogi jest zgodna z obowią­zującą współcześnie normą językową? Wskaż poprawne przyporządkowanie.

 

1. Tak,

ponieważ

A. biernik liczby mnogiej tego rzeczownika ma dziś wyłącznie końcówkę -ów.
2. Nie,  B.  w bierniku liczby mnogiej tego rzeczownika można stosować zarówno cząstkę -i, jak i -ów.
C. normy dotyczące odmiany rzeczowników są niezmienne.