Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z analizy obu map wynika, że pomiędzy panowaniem Bolesława Krzywoustego a panowaniem Kazimierza Wielkiego

A. sprowadzono Krzyżaków na ziemie polskie.
B. powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów.
C. schrystianizowano Mazowsze i Małopolskę.
D. włączono Małopolskę do Rusi.