Która z podanych cech środowiska przyrodniczego jest wspólna dla krajów

skandynawskich – Danii, Szwecji i Norwegii? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

 

A. Słabo rozwinięta linia brzegowa.
B. Występowanie lodowców górskich.
C. Mały udział lasów w ogólnej powierzchni krajów.
D. Formy rzeźby powstałe w wyniku działania lądolodu.