Na wykresie przedstawiono wielkość produkcji energii elektrycznej (w gigawatogodzinach, GWh) pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Polsce w latach 2005–2009

  

 

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W latach 2005–2009 najbardziej wzrosła produkcja energii elektrycznej

w elektrowniach wykorzystujących wiatr i biomasę.

P

F

W latach 2008−2009 elektrownie wodne wytworzyły najwięcej energii

elektrycznej spośród wszystkich typów elektrowni wykorzystujących źródła

P

F