Woda gazowana zawiera rozpuszczony w niej tlenek węgla(IV). W tabeli przedstawiono dane dotyczące zależności rozpuszczalności tlenku węgla(IV) w wodzie od temperatury.

Temperatura w °C

Rozpuszczalność CO2

w g na 100 g H2O

0

0,335

20

0,167

40

0,097

60

0,058

80

0,027

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.        

W wyniku rozpuszczenia 0,167 g tlenku węgla(IV) w 100 g wody

w temperaturze 20°C powstaje roztwór nasycony.

P

F

Rozpuszczalność tlenku węgla(IV) rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

P

F