W tabeli podano rodzaje mieszanin oraz wybrane sposoby ich rozdzielania.

Rodzaj

mieszaniny

Metoda rozdzielania mieszaniny

A. jednorodna

B. niejednorodna

1. zlewanie cieczy znad osadu

2. sączenie przez sączek bibułowy

3. odparowanie i skroplenie rozpuszczalnika

Jaki rodzaj mieszaniny otrzymano po całkowitym rozpuszczeniu soli kuchennej w wodzie?

Którą metodę należy zastosować do rozdzielenia tej mieszaniny na składniki?

Wybierz rodzaj mieszaniny A albo B i sposób jej rozdzielenia na składniki 1., 2. albo 3.

Powstała mieszanina jest
A.
i można ją rozdzielić na składniki metodą 1.
2.

B.

3.