Jednym ze skutków tych przemian był wyraźny spadek zatrudnienia w #.2. ____.

A. rolnictwie B. przemyśle C. handlu