Zastosowanie maszyny parowej w XIX w. doprowadziło w Europie Zachodniej do gwałtownych przemian gospodarczych i społecznych nazywanych rewolucją #.1. ____.

A. przemysłową B. kulturalną C. informatyczną