Celem związku prawno-państwowego z Polską, a zwłaszcza związanego z nim przyjęcia katolicyzmu, było odebranie Krzyżakom pretekstu do najazdów na Litwę i połączenie sił Polski i Litwy przeciw zaborczemu Zakonowi, co miało podstawowe znaczenie dla obu krajów. Walka z Zakonem, który na początku XIV w. odciął Polskę od Bałtyku, a przez stałe usiłowanie zaboru Żmudzi szykował ten sam los Litwie, stanowić musiała naturalny cel polityki obu państw, łączącym siły przeciw wspólnemu wrogowi.

 Na podstawie: J. Bardach, Unia lubelska. Jej geneza i znaczenie, Kultura i Społeczeństwo, R. XIV, nr 2 (1970).


Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Autor opisuje przyczyny

A. zawarcia unii w Krewie.
B. chrystianizacji ziem polskich.
C. sprowadzenia Krzyżaków na ziemie polskie.
D. wojen polsko-szwedzkich o Bałtyk.