Wierzchołkiem paraboli o równaniu y = (x - 2) + 4  jest punkt o współrzędnych

A. (-2, -4) B. (-2, 4) C. (2, -4) D. (2, 4)