O powinnościach dorosłych wobec młodzieży autor mówi w akapicie

A. pierwszym.
B. drugim.
C. trzecim.
D. czwartym.