W cytacie: Paryż chce wieży towarzyszyć krokom występuje

A. apostrofa. B. porównanie. C. przenośnia. D. epitet.