Skutkiem zjazdu w Gnieźnie było

A. uznanie św. Wojciecha za patrona Polski.
B. podporządkowanie Kościoła cesarstwu.
C. zaprzestanie misji chrystianizacyjnych.
D. wzmocnienie pozycji Polski w Europie.