Liczby x= −4 i x= 3 są pierwiastkami wielomianu W(x) = x+ 4x− 9x − 36 . Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu.

Odpowiedź:...