W trójkącie prostokątnym ABC odcinek AB jest przeciwprostokątną i  |AB| =13 oraz |BC| =12. Wówczas sinus kąta ABC jest równy

A. 1213 B. 513 C. 512 D. 1312