Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 8 oraz |ABC| = 30o. Oblicz długość środkowej AD tego trójkąta.

Odpowiedź:...