Prosta k ma równanie y = 2x - 3. Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (-2,1).

A. = - 2x + 3 B. y = 2x + 1 C. = 2x + 5 D. y = - x + 1