Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej y = ax + b takiej, że a>0 i b<0?

A. B. C. D.