Klamra do pasa z okresu 1860-18631

Napisz, co symbolizowały krzyże i korony cierniowe znajdujące się na biżuterii modnej na ziemiach polskich w latach 60. XIX wieku.   
Krzyżyk ozdobny z okresu powstania styczniowego (1863-1864)2

...

...

...

1 Grażyna Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych, Warszawa 1988.
2 tamże.