Wykresem funkcji kwadratowej ƒ(x) = -3+ 3 jest parabola o wierzchołku w punkcie

A. (3,0) B. (0,3) C. (-3,0) D. (0,-3)