Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+7|>5 .

A.
B.
C.
D.