Sformułowanie „według legendy” oznacza, że bieg i śmierć posłańca

A. nigdy nie miały miejsca.
B. zdarzyły się w innym czasie.
C. dotyczą innego miejsca.
D. mogą być zmyślone.