Jednokomórkowe glony żyjące w wodzie stawu rybnego wykorzystują promieniowanie słoneczne w procesie fotosyntezy. Od ilości glonów i od intensywności światła zależy ilość wydzielonego przez nie tlenu. Na wykresie przedstawiono badane (w tych samych dniach) wczesną wiosną dobowe zmiany ilości tlenu rozpuszczonego w powierzchniowej (0-0,5 m) warstwie wody w trzech sąsiednich stawach (o podobnej ilości glonów): A, B i C.

Na podstawie: K. Bieniarz, A. Kownacki, P. Epler, Biologia stawów rybnych, Olsztyn 2003.

 

Czy analiza tekstu i wykresu potwierdza prawdziwość poniższych stwierdzeń? Wybierz T (tak), jeśli stwierdzenie jest uzasadnione, lub N (nie) - jeśli jest nieuzasadnione.

Największe wytwarzanie dobowe tlenu jest w stawie C. T N
Najwięcej rozpuszczonego tlenu zawiera woda stawów pod koniec dnia. T N