Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty prostokątne.

Czy te trójkąty są trójkątami podobnymi? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród zdań oznaczonych literami A–C.

 

T

 

 

  ponieważ

 

 

 każde dwa trójkąty prostokątne są podobne.

 B

 miary kątów ostrych jednego trójkąta są różne od miar kątów ostrych drugiego trójkąta.

 

 

N

 C

 miary kątów ostrych jednego trójkąta są takie same jak miary kątów ostrych drugiego trójkąta.