Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_zmienne

To jest stara wersja strony!


Pakiet ZPD dla R - opis zmiennych pobieranych z bazy

zmienna grupy danych typ danych R opis źródło danych
adres szkoly character Adres szkoły. Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE
arkusz testy character Arkusz egzaminacyjny
czesc_egzaminu testy character Część egzaminu związana z danym testem (patrz też zmienna czy_egzamin)
skale character Część egzaminu związana z daną skalą
czy_egzamin testy logical Czy test odpowiada realnemu arkuszowi egzaminacyjnemu (jeśli nie, wtedy wartości zmiennych rodzaj_egzaminu i czesc_egzaminu opisują jedynie rodzaj i część egzaminu, którym test jest związany, np. test zrównujący sprawdzian)
data_skalowania skale character Data przeprowadzenia skalowania
data_testu testy character Data przeprowadzenia testu lub egzaminu opisywanego przez dany test
do_prezentacji wskazniki logical Czy wskaźnik przeznaczony do publicznej prezentacji
dla_doroslych szkoly logical Czy szkoła jest placówką dla dorosłych? Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE
dysleksja szkoly logical Czy uczeń posiadał na egzaminie zaświadczenie o dysleksji? Zbiory wyników egzaminacyjnych
estymacja skale numeric Estymator użyty do uzyskania danego oszacowania. Typowo EAP lub PV.
ewd testy logical Czy test przechowuje tzw. dane EWD - patrz tutaj
wskazniki logical Czy jest to wskaźnik EWD (w przeciwnym razie jest to wskaźnik PWE)
dane zwracane przez filtruj_przystapienia() logical Czy dane na podstawie tzw. danych EWD - patrz tutaj
gmina szkoly character Nazwa gminy, w której znajduje się szkoła. Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna teryt)
id_cke uczniowie character Identyfikator egzaminacyjny ucznia będący nieznanym unikalnym przekształceniem PESEL-a, wprowadzony w 2010 roku. Zbiory wyników egzaminacyjnych
id_obserwacji uczniowie,
uczniowieTesty,
wyniki,
oszacowania
numeric Unikalny identyfikator ucznia w bazie danych.
id_skali skale,
parametry,
oszacowania,
wartosciWskaznikow,
wskazniki
numeric Identyfikator skali, z której pochodzi oszacowanie (patrz też zmienna skalowanie)
id_szkoly szkoly,
uczniowieTesty,
oszacowania,
wyniki,
wartosciWskaznikow
numeric Identyfikator szkoły w bazie danych
id_szkoly_oke szkoly character Identyfikator szkoły nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE
id_testu testy,
wyniki,
oszacowania,
uczniowieTesty
numeric Identyfikator testu w bazie danych
kategoria wartosciWskaznikow numeric Kod kategorii wartości wskaźnika (jeśli niezerowy, oznacza kod komentarza, którym opatrzona została wartość wskaźnika dla danego jednostki obserwacji)
kryterium wyniki,
kryteriaOceny,
parametry
character Kod kryterium oceny (postaci k_LICZBA) lub pseudokryterium oceny
laureat uczniowieTesty logical Czy uczeń zwolniony z egzaminu z uwagi na bycie laureatem konkrsu przedmiotowego? Zbiory wyników egzaminacyjnych
matura_miedzynarodowa szkoly logical Czy w szkole przeprowadzana była w danym roku matura miedzynarodowa Internet
miejscowosc szkoly character Nazwa miejscowości, w której znajduje się szkoła Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE
nazwa_skali skale character Nazwa skali (patrz również zmienna opis_skali)
nazwa_szkoly szkoly character Nazwa szkoły Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE
nr_pv oszacowania numeric Numer PV (tylko w wypadku oszacowań estymatorem PV)
normy_ekwikwantylowe skale logical Czy skala zawiera normy do zrównywania ekwikwantylowego
oke uczniowieTesty character Nazwa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z której pochodzą dane (tylko dane EWD) Zbiory wyników egzaminacyjnych z OKE
okres wskazniki numeric Liczba lat opisywanych przez wartość wskaźnika
opis_skali skale character Opis skali (patrz również zmienna nazwa w grupie danych skale)
opis_skalowania skale character Opis skalowania
opis_testu testy character Opis testu lub egzaminu
opis_wskaznika wskazniki character Opis wskaźnika
plec uczniowie character Płeć ucznia Zbiory wyników egzaminacyjnych
pna szkoly character Kod pocztowy (formalnie pocztowy numer adresowy) szkoły Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE
poczta szkoly character Poczta, w zasięgu której leży szkoła Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE
pop_podejscie uczniowieTesty character Ma znaczenie tylko dla danych maturalnych. Brak danych oznacza, że uczeń podchodził do egzaminu po raz pierwszy, natomiast każda niepusta wartość informuje o zakresie lat, w którym poprzednim razem podchodził do danego egzaminu. Zbiory maturalnych wyników egzaminacyjnych
powiat szkoly character Nazwa powiatu, w którym znajduje się szkoła. Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna teryt)
przyszpitalna szkoly logical Czy szkołą jest placówką przyszpitalną (związaną)? Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE.
publiczna szkoly logical Czy szkoła jest placówką publiczną? Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzonych przez OKE.
rocznik uczniowie numeric Dla uczniów urodzonych przed 1 września rok urodzenia, dla uczniów urodzonych po 1 września rok urodzenia powiększony o 1. Wywodzona z daty urodzenia. Data urodzenia ze zbiorów wyników egzaminacyjnych z OKE (od 2008 roku włącznie)
rodzaj_egzaminu testy character Rodzaj egzaminu związana z danym testem (patrz też zmienna czy_egzamin)
skale character Rodzaj egzaminu związana z daną skalą
rodzaj_gminy szkoly character Rodzaj gminy - wiejska, miejsko-wiejska, miejska lub dzielica m.st. Warszawy Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna teryt)
rodzaj_skali skale character Kategoria opisująca zastosowanie skali, np. ewd, ktt, zrównywanie
rodzaj_wskaznika wskazniki,
wartosciWskaznikow
numeric Rodzaj wskaźnika] (patrz zmienna //wskaznik//) | | | rok | wyniki,\\ oszacowania,\\ uczniowieTesty,\\ testy | numeric | Rok przeprowadzenia testu/egzaminu | | | ::: | skale | numeric | Rok przeprowadzenia testów i/lub egzaminów, z którymi związana jest dana [[skala
szkoly numeric Rok, z którego pochodzą dane informacje o szkole.
wartosciWskaznikow numeric Ostatni rok opisywany przez wartość wskaźnika
skala_do_prezentacji skale logical Czy skala przeznaczona do publicznej prezentacji
skalowanie_do_prezentacji skale logical Czy skalowanie przeznaczone do publicznej prezentacji
skalowanie oszacowania, parametry,
wartosciWskaznikow
numeric Identyfikator skalowania w ramach skali z którego pochodzi dane oszacowanie (patrz też zmienna id_skali)
skale numeric Identyfikator skalowania w ramach danej skali
skrot wskazniki character Skrótowa nazwa wskaźnika
specjalna szkoly logical Czy szkoła ma status placówki specjalnej? Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE.
teryt_szkoly szkoly numeric Kod TERYT gminy, w której znajduje się szkołą. Patrz tutaj
teryt_jst wartosciWskaznikow numeric Kod TERYT gminy, powiatu lub województwa opisywanego przez wartość wskaźnika
typ_szkoly szkoly character Typ szkoły: SP - szkoła podstawowa, gimn. - gimnazjum, LO - liceum ogólnokształcące, T - technikum, LP - liceum profilowane, LOU - liceum uzupełniające, TOU - technikum uzupełniające. Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE.
wielkosc_miejscowosci szkoly numeric Liczba mieszkańców miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 0, jeśli szkoła znajduje się na wsi. Patrz tutaj
wojewodztwo szkoly character Nazwa województwa, w którym znajduje się szkoła. Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna teryt)
wskaznik wskazniki,
wartosciWskaznikow
numeric Identyfikator wskaźnika w ramach rodzaju wskaźników (patrz zmienna rodzaj_wsk)
wyniki za poszczególne kryteria oceny wyniki numeric Punkty lub liczbowe kody dystraktorów (sic!) za poszczególne kryteria oceny i/lub pseudokryteria oceny, stosownie do wybranych wartości parametrów punktuj, idSkali i skroc funkcji pobierz_wyniki_testu() i pobierz_wyniki_egzaminu().

Patrz też skala, skrócenie skali, test, pytanie.
Kombinacja informacji z wielu źródeł. Surowe wyniki egzaminacyjne ze zbiorów danych egzaminacyjnych.
zrodlo uczniowieTesty character Źródło danych, z którego pochodzą wyniki egzaminu/testu ucznia.

r_zmienne.1422479188.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/28 22:06 przez zozlak