Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_mapy

To jest stara wersja strony!


Generowanie map w R

Instalacja pakietów

Będziemy potrzebować pakietu rgdal oraz ZPD:

install.packages(c('rgdal', 'rgeos'))
devtools::install_fgithub('zozlak/ZPD')

Pod linuksem do skompilowania pakietu potrzebne będą w systemie biblioteki libgdal-dev oraz libproj-dev.

Wczytywanie podkładów z bazy danych

Wczytywanie podkładów jest nieco złożone, wymaga bowiem:

 • wczytania z bazy danych kontekstowych i opisu obszaru w formacie GeoJSON dla każdego JST
 • ręcznego złączenia tego w jeden obiekt GeoJSON typu FeatureCollection
 • skonwertowanie na obiekt R klasy SpatialPolygonsDataFrame
 • skonwertowanie na ramkę danych, którą będzie potrafił zwizualizować ggplot

Przykład dla gmin województwa opolskiego w latach 2008 i 2013.

library(ZPD)
library(rgdal)
library(ggplot2)
 
# pobranie z bazy
src = polacz()
zapytanie = "
 SELECT 
  id_wojewodztwa * 10000 + id_powiatu * 100 + id_gminy AS teryt,
  rodzaj_gminy, rok,
  ST_AsGeoJSON(geom) AS geojson
 FROM teryt_gminy
 WHERE id_wojewodztwa = 16 AND rok IN (2008, 2013)
"
podklady = tbl(src, sql(zapytanie)) %>%
 collect()
 
# konwersja na FeatureCollection
podklady = podklady %>%
 group_by(rok) %>%
 summarize(
  geojson = paste0(collapse = ',',
   '{"type": "Feature", ',
   '"properties": { "teryt": ', podklady$teryt, ', "rodzaj_gminy": "', podklady$rodzaj_gminy, '"},',
   '"geometry": ', podklady$geojson, 
   '}'
  )
 ) %>% 
 mutate(geojson = paste0('{"type": "FeatureCollection", "features": [', geojson, ']}'))
 
# konwersja na SpatialPolygonsDataFrame wraz z dorzuceniem centroidów
mapy.backup = lapply(podklady$geojson, function(x){
 x = readOGR(x, layer = "OGRGeoJSON", stringsAsFactors = F)
 x@data = cbind(x@data, setNames(as.data.frame(coordinates(x)), c('x', 'y')))
 return(x)
})
 
# konwersja na ramkę danych rysowalną dla ggplot-a
mapy = lapply(mapy.backup, function(mapa){
 ramkaDanych = fortify(mapa)
 ramkaDanych$id = as.numeric(ramkaDanych$id)
 return(left_join(ramkaDanych, mapa@data))
})
mapy = bind_rows(mapy)
 
# weryfikacja
ggplot(mapy %>% filter(rok == 2013), aes(x = long, y = lat, fill = rodzaj_gminy, group = id)) +
 geom_polygon(colour = '#000000')
r_mapy.1424448486.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/02/20 17:08 przez zozlak