Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_wartosciwskaznikow

To jest stara wersja strony!


Grupa danych wartościWskaźników

Wstęp

 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.
 • Aby pobrać wartości wskaźników wywołujemy funkcję

  pobierz_wartosci_wskaznikow(src, czyPomin = FALSE), gdzie

  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
  • czyPomin - czy pomijać wartości wskaźników oznaczone jako do pominięcia

 • Aby pobrać liczbę uczniów, na podstawie której wyliczono wartość wskaźnika w podziale na przedmioty (np. dla maturalnych wskaźników EWD) wywołujemy funkcję:

  pobierz_wartosci_wskaznikow_lu(src,), gdzie

  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykład

Pobieramy wartości wskaźnika PWE dla sprawdzianu dla województwa mazowieckiego (jako jednostka obserwacji, a nie jako szkoły w tym województwie) dla lat 2002-2011.

Ponieważ nie znamy dokładnej nazwy wskaznika, posiłkujemy się grupą danych wskaźniki.

library(ZPD)
src = polacz()
wskazniki = pobierz_wskazniki(src) %>%
 filter(rodzaj_wsk == 'pwe', rodzaj_egzaminu == 'sprawdzian')
wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>%
 filter(rodzaj_wsk == 'pwe', rok >= 2002, rok <= 2011, wojewodztwo == 'mazowieckie') %>%
 semi_join(wskazniki) %>%
 collect()

Pobieramy dla szkoły o id_szkoly 21540 wartości wskaźników maturalnych EWD wraz z informacją o liczbie uczniów, których wyniki użyto do policzenia EWD szkoły w podziale na przedmioty.

library(ZPD)
src = polacz()
 
# wartości wskaźników EWD
wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>%
 filter(rodzaj_wsk == 'ewd', id_szkoly == 21540)
 
# informacje o liczbie uczniów wykorzystanej przy liczeniu ewd w podziale na przedmioty
liczbaUczniow = pobierz_wartosci_wskaznikow_lu(src) %>%
 semi_join(wartosci) %>%
 select(id_ww, czesc_egzaminu, przedm_lu_ewd) %>%
 collect()
 
# konwersja liczby uczniów do postaci szerokiej
liczbaUczniow = liczbaUczniow %>%
 reshape2::dcast(id_ww ~ czesc_egzaminu, fun.aggregate = sum, value.var = 'przedm_lu_ewd')
# pobranie wartości wskaźników EWD i złączenie z liczbą uczniów 
 
wartosci = wartosci %>%
 collect() %>%
 left_join(liczbaUczniow)
r_gr_wartosciwskaznikow.1443214758.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/09/25 22:59 przez zozlak