Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_parametry

To jest stara wersja strony!


Grupa danych parametry

Wstęp

 • Zawiera oszacowania parametrów psychometrycznych zadań
  (a dokładniej rzecz ujmując kryteriów oceny oraz pseudokryteriów oceny.
  • Każdy parametr pochodzi z jakiegoś skalowania - patrz grupa danych skale.
  • Parametry zwracane są w postaci długiej tzn. różne parametry tego samego (pseudo)kryterium oceny znajdują się w osobnych wierszach.
 • Parametry identyfikowane są poprzez id_skali, skalowanie oraz kod (pseudo)kryterium oceny. Ponieważ wartości te nie pozwalają na intuicyjne wyszukiwanie, praktycznie zawsze dane z tej grupy danych łączone będą z (patrz przykład):
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_parametry(src)
  Pobiera parametry psychometryczne
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykładowe zastosowania

Porównujemy trudności KTT wersji A i B arkusza sprawdzianu z 2009 roku obliczone dla danych EWD.

library(ZPD)
src = polacz()
 
# pobieramy skale KTT dla sprawdzianu z 2009 roku
skale = pobierz_skale(src, czyKtt = TRUE, PvEap = FALSE) %>%
 filter(rodzaj_skali == 'ktt', rodzaj_egzaminu == 'sprawdzian', rok == 2009) %>%
 select(id_skali, skalowanie, id_testu) %>%
 distinct()
# aby odfiltrować testy z danymi EWD musimy sięgnąć do grupy danych "testy"
testyEwd = pobierz_testy(src) %>%
 filter(dane_ewd == TRUE) %>%
 select(id_testu, arkusz)
# złączamy jedno z drugim - mamy już potrzebne dane - id_skali, skalowanie i arkusz
skale = skale %>%
 inner_join(testyEwd)
 
# pobieramy parametry
parametry = pobierz_parametry(src) %>%
 # ograniczamy tylko do interesujących nas skalowań (jednocześnie dołączamy zmienną "arkusz")
 inner_join(skale) %>%
 # zostawiamy jedynie parametr określający trudność
 filter(parametr == 'mean') %>%
 # wybieramy jedyne interesujące nas zmienne
 select(arkusz, kryterium, wartosc) %>%
 # pobieramy na komputer
 collect() %>%
 # przekształcamy do postaci szerokiej z wersjami arkusza w kolumnach
 reshape2::dcast(kryterium ~ arkusz)
# obliczamy różnicę trudności między wersjami arkusza
parametry$roznica = abs(parametry[, 2] - parametry[, 3])
# wyświetlamy sortując od największej różnicy
parametry %>% arrange(desc(roznica))
r_gr_parametry.1442522686.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/09/17 22:44 przez zozlak